Z kapacitních důvodů našich zahradnictví jsou online objednávky pozastaveny. Děkujeme za pochopení.

Zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů

I.1 Společnost JINÁ ZAHRADA s.r.o. (dále jen „Prodávající“ nebo také „my“), respektuje Vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje shromážděné o Vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou informace o Vás, jako je například Vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, které mohou být použity k Vaší identifikaci jako jednotlivce, a jež nejsou jinak veřejně dostupné.

I.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Kupujícího slouží výhradně pro potřeby Prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

I.3 Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům (k dokončení objednávkového procesu, vyřizování reklamací, registrování nového zákazníka), obchodním zástupcům a smluvním partnerům (např.dopravcům nebo k hodnocení spokojenosti zákazníka nebo zaslání obchodního sdělení), kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů, a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv. V případě, že zákazník zvolí osobní odběr na prodejně, informuje ho Prodávající o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou předávány na odběrné místo, které si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa bydliště.

I.4 Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 1.2 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

I.5 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

I.6 Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

I.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.

I.8 Prodávající je povinen uchovávat daňové doklady 10let od ukončení smlouvy (povinná archivace účetních dokladů ze zákona číslo 563/1991 sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).

II.Shromažďování informací a jejich využití

II.1 Prodávající získává osobní údaje výlučně v souvislosti s

II.1.1 objednáním zboží v rámci internetovém obchodu Prodávajícího na adrese www.sekery-nuzky.cz („Internetový obchod“), a to v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační údaje a objednané zboží, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dobu nezbytnou pro jeho vypořádání, nebo

II.1.2 prezentováním námi prodávaných výrobků (např. na veletrzích, kamenných prodejnách apod.), kdy jsme od vás získali kontaktní údaje, a to do doby, než nám sdělíte, že si toto zpracování dále nepřejete.

II.2 Kromě těchto osobních údajů nám můžete odeslat další údaje e-mailem. Tyto údaje můžeme použít při reakci na váš e-mail nebo pro jakékoli jiné účely související s poskytováním našich výrobků.

II.3 Pokud si nepřejete, aby byl Váš elektronický kontakt využíván k zasílání obchodních sdělení, můžete nám to sdělit kdykoliv na e-mailovou adresu info@sekery-nuzky.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí každého doručeného obchodního sdělení.

II.4 Prodávající může k optimalizaci zobrazování relevantních reklam využívat nástroje jako je google analytics

III. Soubory cookie

III.1 Při využívání Internetového obchodu také Prodávající může automaticky přijímat a zaznamenávat některé údaje poskytnuté Vaším počítačem a prohlížečem, když web používáte, včetně Vaší IP adresy, údajů ze souboru „cookie“, vlastností hardwaru a softwaru, požadovaných stránek webu a dat obsažených v požadavcích na stránky z odkazujících webů. Soubor cookie je malé množství dat, které často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odeslán do prohlížeče z webu a uložen na pevném disku Vašeho počítače. Prodávající může používat soubory cookie k poskytování personalizovaného obsahu, udržování přehledu o Vašich preferencích, popřípadě zobrazování reklam, které odpovídají Vašim zájmům, a k jiným účelům souvisejících s provozováním a ochranou webu. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, ale nebudete pak moci používat všechny služby, které vyžadují „přihlášení“ a nemusíte být schopni plně využívat všechny nabídky Internetového obchodu. Osobní údaje, které takto můžeme shromažďovat, můžeme používat pro řízení přístupu k Internetovému obchodu a výrobkům (službám) a k usnadnění jejich fungování, stejně jako pro komunikaci, výzkum a marketing, jakož i pro další účely související se shromažďováním těchto informací.

IV. Zabezpečení osobních údajů a jejich omezené sdílení

IV.1 Dodržujeme bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti všech Vašich osobních údajů.

IV.2 Prodávající nepronajímá, neprodává ani nesdílí Vaše osobní údaje s třetími osobami s výjimkou případů popsaných níže:

IV.2.1 Údaje mohou pro nás zpracovávat důvěryhodní partneři, kteří pro nás zajišťují některé služby související s poskytováním našich produktů nebo zasíláním obchodních sdělení, pokud je pro takové činnosti nezbytné zpracování některých osobních údajů; tito zpracovatelé však nejsou oprávnění využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní účely;

IV.2.2 na základě zvláštních právních předpisů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní orgány či soudy.

V. Aktualizace osobních údajů a Vaše další práva

V.1 Jakožto správce osobních údajů Vám Prodávající garantuje právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

V.2 Aktualizaci Vašich údajů můžete provést prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním emailu na adresu info@sekery-nuzky.cz.